Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Oferta pracy Inspektor Weterynaryjny (106958)

Wyświetl stronę główną » Oferty pracy » Oferta pracy Inspektor Weterynaryjny (106958)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie

42-300 Myszków ul.Pułaskiego 42

 

Inspektor Weterynaryjny

Do spraw: ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

 

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1/1

 

Osoba na tym stanowisku:
    • przeprowadzenie kontroli w nadzorowanych podmiotach
    • prowadzenie postepowań administracyjnych
    • przygotowywanie decyzji administracyjnych
    • prowadzenie sprawozdawczości, rejestrów i innej dokumentacji
    • wystawianie świadectw zdrowia
    • pobieranie próbek do badań laboratoryjnych
    • sporządzanie planów kontroli w zakresie pełnienia nadzoru nad podmiotami
    • współpraca z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w zakresie kompetencji
    • wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
 

Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
    • Wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
    • prawo jazdy kategorii B
    • umiejętność obsługi komputera
    • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
    • umiejętność pracy w zespole
    • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa żywności, postępowania administracyjnego, służby cywilnej
    • Posiadanie obywatelstwa polskiego
    • Korzystanie z pełni praw publicznych
    • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Co oferujemy
    • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
    • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
    • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 

Dostępność
    • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
    • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu - złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
Wyjazdy w teren do nadzorowanych podmiotów,kontakt ze zwierzętami i materiałem biologicznym .Praca w biurze:obsługa komputera z drukarką,skanera,urządzeń pomiarowych.Możliwe nietypowe godziny pracy lub dyżury w sytuacjach kryzysowych,wymagających działań IW.Wyjazdy służbowe na szkolenia,konferencje.Stres związny z przeprowadzaniem kontroli ,z kontaktem z klientem.Praca jest świadczona w budynku PIW(bez windy), nieprzystosowanym do poruszania się osób z niepełnosprawnością -bariery architektoniczne.

Dodatkowe informacje
    • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie - jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
    • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie - jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
    • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
    • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
    • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
    • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
    • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
    • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu - rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
    • CV i list motywacyjny
    • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
    • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
    • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
    • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
    • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Aplikuj do: 10 października 2022

W formie papierowej na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie ul. Pułaskiego 42
42-300 Myszków
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 34 313 74 93
lub mailowego na adres: myszkow.piw@wetgiw.gov.pl
    • Dokumenty należy złożyć do: 10.10.2022
    • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
    • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
    • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy lekarz Weterynarii w Myszkowie, ul. Pułaskiego 42 42-300 Myszków
    • Kontakt do inspektora ochrony danych: Mirosław Midor tel.601475108 email biuro@infosystem-projekt.pl
    • Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
    • Informacje o odbiorcach danych: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
    • Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o
archiwizacji
    • Uprawnienia:
    1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
    2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
    3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
    4. prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
    5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
• Podstawa prawna przetwarzania danych:
    1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
    2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
    3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
    • Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
    • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Informacje

Rejestr zmian

2022-09-29

Edycja artykułu - Adam Sroka

2022-09-29

Edycja artykułu - Adam Sroka

2022-09-29

Edycja artykułu - Adam Sroka

2022-09-29

Edycja artykułu - Adam Sroka

2022-09-29

Edycja artykułu - Adam Sroka

2022-09-29

Edycja artykułu - Adam Sroka

2022-09-29

Dodanie artykułu - Adam Sroka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Aktualności

Inspekcja Weterynaryjna - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie
42-300 Myszków
ul. Pułaskiego 42
woj. śląskie

 

tel: 34 313-74-93
tel: 34 313-74-94
tel: 34 313-74-95

Telefon alarmowy:

+48 694 446 894

e-mail: sekretariat@myszkow.piw.gov.pl
e-mail: myszkow.piw@wetgiw.gov.pl

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.