Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Oferta pracy - Stanowisko Główny Księgowy

Wyświetl stronę główną » Oferty pracy » Oferta pracy - Stanowisko Główny Księgowy

Praca w PIW w Myszkowie

 

Nabór nowych pracowników odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 1998r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999r. Nr 49, poz. 483 z późniejszymi zmianami).
Informacje o wolnych stanowiskach upowszechniane są w formie ogłoszenia w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz publikowne w Biuletynie Służby Cywilnej dostępnym w punktach sprzedaży Dzienników Ustaw oraz w internecie pod adresem https://nabory.kprm.gov.pl/

Nie jest możliwe składanie ofert dotyczących zatrudnienia na stanowiskach cywilnych bez wcześniejszego ogłoszenia informacji o naborze pracowników na te stanowiska.
 

UWAGA
Kandydaci zainteresowani pracą w inspektoracie proszeni są o wypełnienie kwestionariusza i dołączenie do wymaganych dokumentów.

 

Kwestionariusz

Oświaczenie


 

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dział finansowo -księgowy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Myszkowie

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Myszków

ADRES URZĘDU:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie

WARUNKI PRACY:

Praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Myszkowie w godzinach 7.30-15.30.

Wyjazdy na narady i szkolenia.

Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.dziennie.

Zagrożenie korupcją

Urząd mieści się na I piętrze, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych, brak wind i podjazdów
oraz odpowiednio przystosowanych toalet.

 

ZAKRES ZADAŃ

Organizowanie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi rachunkowości
i finansów publicznych

Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym

Opracowywanie planów finansowych dochodów i wydatków Powiatowego Inspektoratu

Obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa Trezor

Prowadzenie płatności w systemie bankowości elektronicznej

Sporządzanie sprawozdań z wykonania planów finansowych oraz sprawozdań statystycznych

Przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych

Kierowanie zespołem ds.finansowo-księgowych

Windykacja należności,sporządzanie tytułów wykonawczych

Prowadzenie,weryfikacja ksiąg inwentarzowych w zakresie własnych i obcych składników majątkowych,
pełnienie nadzoru nad inwentaryzacją

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie Głównym Księgowym może zostać osoba, która ukończyła ekonomiczne jednolite studia
magisterskie, wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia
podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, ukończyła średnią, policealną
lub pomaturalną szkołę ekonomiczną; posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, jest wpisana
do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, lub też osoba, która posiada certyfikat
księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne
uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Staż pracy: co najmniej 6 lat w jednostkach sektora finansów publicznych

Znajomość i umiejętność stosowania przepisów i ustaw:

- o finansach publicznych,
- o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ,
- o rachunkowości,
- o służbie cywilnej.

Znajomość programów Płatnik,Trezor,NBP
Umiejętność pracy w zespole,a także kierowanie pracą zespołu
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe ekonomia,finanse,rachunkowość
staż pracy: co najmniej 3 lata
3 lata praktyki w księgowości jednostki sektora finasów publicznych
Wiedza nt.struktury,funkcjonowania i zakresu zadań realizowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej
Znajomośc przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia
zawodowego/stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych
kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia
zawodowego/stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 21 maja 2021 r.
Decyduje data: Data stempla pocztowego
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie
ul.Pułaskiego 42
42-300 Myszków

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Administrator danych i kontakt do niego:
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myszkowie,ul.Pułaskiego 42 42-300 Myszków
Kontakt do inspektora ochrony danych: Mirosław Midor tel.601475108
email biuro@infosystem-projekt.pl

Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów
po przeprowadzeniu naboru
Informacje o odbiorcach danych: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach,które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa

Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
(z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość
wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku,
gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska),
a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora
danych, podany powyżej;
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych:
1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej
(m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania
do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru
na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na
przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną
można odwołać w dowolnym czasie.
Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą
też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nie zwracamy nadesłanych ofert.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami,
które spełniają wszystkie następujące warunki:
• złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
• spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
• po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Oferty pracy.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-05-10

Dodanie załącznika/ załączników - Adam Sroka

2021-05-10

Dodanie załącznika/ załączników - Adam Sroka

2021-05-10

Dodanie artykułu - Adam Sroka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Aktualności

Inspekcja Weterynaryjna - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie
42-300 Myszków
ul. Pułaskiego 42
woj. śląskie

 

tel: 34 313-74-93
tel: 34 313-74-94
tel: 34 313-74-95

Telefon alarmowy:

+48 694 446 894

e-mail: sekretariat@myszkow.piw.gov.pl
e-mail: myszkow.piw@wetgiw.gov.pl

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.