Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statut

Wyświetl stronę główną » Statut » Statut

drukuj

ZARZĄDZENIE NR 127/2010

Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Myszkowie z dnia 2010-12-20

 

w sprawie nadania statutu Powiatowemu Inspektoratowi Weterynarii w Myszkowie

 

& 1


Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
w związku z art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.), zarządza się co następuje:
Nadaje    się    statut    Powiatowemu    Inspektoratowi   Weterynarii w Myszkowie, który stanowi załącznik do zarządzenia.

 

& 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Załącznik do zarządzenia Nr 127/2010

Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 20.12.2010

 

STATUT POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII
w Myszkowie

 

§ 1.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie, zwany dalej Inspektoratem, działa na podstawie niniejszego Statutu, oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1 . ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.);
2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
3. ustawy z dnia z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.);
4. zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. MRiRW, Nr 3, poz. 3.).

 

§ 2

1. Siedzibą Inspektoratu jest miasto Myszków.
2. Obszarem działania Inspektoratu jest powiat myszkowski.

 

§ 3.

1. Inspektorat prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myszkowie, zwany dalej Powiatowym Lekarzem Weterynarii, jest dysponentem III stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

 

§ 4

1. Działalnością Inspektoratu kieruje Powiatowy Lekarz Weterynarii.

2. Powiatowy Lekarz Weterynarii wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy oraz Inspektoratu.

3.    W czasie nieobecności lub nie obsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, działalnością Inspektoratu kieruje Zastępca.

4.    W czasie nieobecności lub nie obsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza i jego Zastępcy lub czasowej niemożności wykonywania przez nich obowiązków, działalnością Inspektoratu kieruje osoba upoważniona pisemnie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 

§ 5

Inspektorat zapewnia realizację zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej oraz w przepisach odrębnych.

 

§ 6

Szczegółową organizację i tryb pracy Inspektoratu oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w jego skład określa regulamin organizacyjny ustalony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w uzgodnieniu z Śląskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-03-14

Dodanie załącznika/ załączników - Jerzy Kucharewicz

2021-03-14

Dodanie artykułu - Jerzy Kucharewicz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Aktualności

Inspekcja Weterynaryjna - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie
42-300 Myszków
ul. Pułaskiego 42
woj. śląskie

 

tel: 34 313-74-93
tel: 34 313-74-94
tel: 34 313-74-95

Telefon alarmowy:

+48 694 446 894

e-mail: sekretariat@myszkow.piw.gov.pl
e-mail: myszkow.piw@wetgiw.gov.pl

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.